Museets vedtægter

Vedtægterne er under revision hovedsagelig fordi formålet nu kun drejer sig om slagterbutikker og ikke slagteri – industrien,  som nu varetages af “Det grønne Museum” Læs menupunktet: Slagterimuseets historie.

  • §1.0 Foreningens navn: Slagter Museet i Roskilde.
  • Adressen er Ringstedgade 8. 4000 Roskilde
  • §2.0 Foreningens formål:

2.1 At arbejde for, at udbrede kendskab til slagterhistorie, omhandlende butikker, slagterier, forædlingsfabrikker og de virksomheder der er en del af hele processen.

2.2 At styrke Slagter Museets placering i det lokale samfund i samarbejde med ROMU.

2.3 At indsamle økonomiske midler bl. a. igennem medlemskontingent, gaver, sponsorater samt salg i museumsbutikken.

2.4 Midlerne anvendes til den daglige drift og aktiviteter som bestyrelsen finder relevant.

2.5 Der nedsættes udvalg bestående frivillige ulønnede medarbejdere:

Butiksgruppen, der udover specialopgaver danner udvalg der varetager butikkens drift og indsamling af butikshistorie.

Slagterigruppen der indsamler slagteriernes historie, til museets hjemmeside og arkiv.

Sekretariatsudvalget hjælper med: Medlemspleje. Medlemskartotek. Daglig drift af EDB. Arkivering af indleverede materialer. Bogholderi. Fysiske udsendelser og indkommet post fysisk og på mail. Udgiver i samarbejde med de øvrige grupper Nyt fra Slagtermuseet. Indkaldelse til generalforsamlinger. Kontingent opkrævninger. Ansøgninger til fonde ol. Hjælp og støtte til de nedsatte grupper.

Alle opgaver beskrives og uddelegeres af bestyrelsen.

Rettigheder til alle Hjemmesider, e-mail, Navne vedr. Slagter Museet i Roskilde, Facebook,

Foreningsprogram, Bank konti, NemID, E-Boks, Diverse Rettigheder m.flere lignende, skal altid, så vidt det er muligt, tilhører: Slagter Museet i Roskilde. CVR-nr. 34029091. Eller hvem dette måtte blive overdraget til,

Den til enhver til værende formand, eller den som bestyrelsen indsætter som kontaktperson,

skal være administrativ person så længe vedkommende har bestyrelsens bemyndigelse.

Såfremt Slagter Museet i Roskilde måtte blive nedlagt tager generalforsamlingen stilling til hvad der skal ske med disse rettigheder.

2.6 Der udsendes Nyt fra Slagter Museet løbende på mail samt indkaldelse til generalforsamling og kontingentbetaling med posten og eller med mail. Firmaer modtager Nyt fra Slagtermuseet med posten (med ekstra eksemplarer til kantinen ol.).

2.7 Formanden er kontaktperson til ROMU.

2.8 En repræsentant fra ROMU inviteres til alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§3.0 Medlemmer:

3.1 Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem mod den årlige indbetaling af det gældende kontingent sats.

3.2 Medlemmerne har fri adgang til museets udstillinger for sig og sin husstand. Medlemmerne er valgbare til bestyrelsesposter samt tillidshverv.3.3 Medlemskab oprettes som husstandsmedlem eller firmamedlem.

§4.0 Kontingent:

4.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

4.2 Der fastsættes et kontingent for husstandsmedlemmer, firmamedlemmer på flere niveauer.

4.3 Ved kontingent restance ud over et år slettes medlemskabet.

§5.0 Bestyrelsen:

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer der består af 6 medlemmer der vælges på generalforsamlingen, samt et medlem der vælges af de frivillige aktive medarbejdere.

5.2 Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år, således at der vælges tre personer hvert år. Den ”frivillige” medarbejder hvert år.

5.3 Generalforsamlingen vælger to bestyrelsessuppleanter hvert år.

5.5 Generalforsamlingen vælger en revisor for to år.

5.6 Generalforsamlingen vælger revisorsuppleant for et år.

5.7 Medlemmer, der har givet samtykke, men ikke har mulighed for at være tilstede på generalforsamlingen, kan vælges. Genvalg til alle poster kan finde sted.

5.8 Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.