Fusionen Steff Houlberg

Fusionsforløbet fra 1966 – 2001 som journalisterne så det

ÅrstalMåned:Emne
1966 Oxexport overtager kreaturslagteri  Det nye selskab er oprettet af OXexport. Det har forpagtet Sorø Kreaturslagteri
1967 1 Slagteri samarbejde sprængt i sidste øjeblikDet stort anlagte samarbejde mellem de syv sjællandske slagterier i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Nykøbing, Ringsted, Sorø og Skælskør er strandet på et kompetence‑spørgsmål om hvem der skulle repræsentere udadtil.

 

Samtlige syv slagteriers formænd og direktører var i første omgang enige om en  samkøringsplan, der skulle føre til sammenslutningen »Nordvest«, Danmarks største slagterisammenslutning.

Efter hvad Folkebladet erfarer indledtes forhandlingerne den 11.  november i fjor, og koncentrerede sig i første omgang om Slagelse og Holbæk. Senere kom Ringsted til, og man begyndte at beskæftige sig med  en fællesplan for alle syv slagterier.

Fællesplanen var godkendt

De to initiativtagere, Holbæk og Slagelse, udarbejdede sammen med Ringsted en fællesplan for samkøring af de syv slagterier. Planen blev i første omgang godkendt  af formændene og direktører og  senere af samtlige bestyrelser.

Med vedtagelsen syntes planen at nærme sig sin realisering, og man begyndte at udarbejde den i sine nærmere detaljer, bl. a, med produktionsplaner for de enkelte slagterier.

Opbygningen

Den organisatoriske  opbygning var bestemt på den måde at de tre slagterier Holbæk, Slagelse og Ringsted blev ligestillet i toppen medens de 4 andre slagterier skulle stå under dem.

Til repræsentant for sammenslutningen, der skulle have navnet Nordvest, var foreslået direktøren fra Ringsted.

 

To springer fra

En halv snes dage efter at planerne var blevet godkendt i bestyrelserne henvendte direktør Riber fra Slagelse og direktør Bojsen fra Holbæk sig til direktørerne og meddelte, at man ville have ændret køreplanen derhen, at det ikke blev Ringsted-direktørensom der skulle repræsentere sammenslutningen udadtil.

 

Med en etablering af regionssamarbejdet Holbæk-Slagelse og hvis Odsherred Andelsslagteri  bliver optaget i Holbæk (Hvad det blev!) vil den nye region nogenlunde få denne udstrækning. Der er dog ikke tale om en hel nøjagtig afgrænsning til de øvrige slagterier. I forbindelse med drøftelserne i Kalundborg var der røster fremme om, at Kalundborg skulle gå sammen med Holbæk/Slagelse, hvilket der vel kunne være mening i, når man ser på kortet, men det blev dog ikke til noget.

På det tidspunkt var alle syv bestyrelser endnu enige, og de to formænd fra Slagelse og Holbæk slagterier kunne kun beklage den nye udvikling.

Overfor protesten fra de to direktører stod bestyrelserne nu i den situation at gennemføre planen med et par nye direktører eller beholde de nuværende og lade sagen falde. Man valgte det sidste 

Holbæks motivering

Formanden for Holbæk Slagteri, gdr. Ejvind Poulsen, siger i dag til Folkebladet: Fra vor side må et samarbejde bero på, at vi kan føre planerne igennem med de nuværende direktører, og det er grunden til at vi i første omgang har måtte  lade den falde.

Med hensyn til det, nye samarbejde mellem Holbæk og Slagelse på forretningsmæssig basis mener jeg, det må være et udtryk for, at vi ikke vil være os selve nok, og viser dette samarbejde at bære fremtiden i sig, er der jo ikke! noget i vejen for at de øvrige slagterier kan tage tråden op.

Samarbejdet mellem dem udelukket? 

Formand og Direktører fra slagterierne i Nykøbing, Ringsted, Sorø Skelskør  og Kalundborg har udsendt en redegørelse, hvori nævnes,  at forhandlingerne mellem de 5 slagterier fortsætter, hvilket formentlig betyder, at der kan ventes en vis tilnærmelse mellem disse, således at man foretager sammenligninger og hjælper hinanden

Beklageligt

Direktør F. Nedergård, Skelskør, beklager sammenbruddet. Sammensmeltningen ville have skabt en virksomhed med 15.000 andelshavere, 1 mill svin og en omsætning på 500 mill. kr. 

Ikke skrinlagt

Også formanden for Kalundborg slagteri, gdr. Knud Jensen, ågerup, bekræfter, at forhandlingerne brød sammen i den 11. time efter at man fra alle sider havde varet enige om planerne. På et spørgsmål om de to direktørers protester har skabt bitterhed mellem parterne, siger Knud Jensen, at der naturligvis er en vis bitterhed nu, da man var nået så langt.

Imidlertid er planerne ikke skrinlagte,~ og selvom jeg tror det bliver på, et andet grundlag vi må mødes,‑ vil jeg ikke anse det for umuligt at gennemføre et samarbejde engang i fremtiden, men det gør det `unægteligt noget mere kompliceret, at Holbæk og Slagelse nu kører deres eget løb.

Redegørelse fra generalforsamlingen

Såvel Ejvind Poulsen som Knud .Jensen bekræfter, at de på generalforsamlingen på fredag vil fremkomme med en fyldig redegørelse for de forhandlingen der er ført, men efter hvad vi erfarer kan det allerede fastslags nu, at den storstilede samarbejdsplan synes faldet.

Med en etablering af regionssamarbejdet Holbæk-Slagelse og hvis Odsherred Andelsslagteri  bliver optaget i Holbæk (Hvad det blev!) vil den nye region nogenlunde få denne udstrækning. Der er dog ikke tale om en hel nøjagtig afgrænsning til de øvrige slagterier. I forbindelse med drøftelserne i Kalundborg var der røster fremme om, at Kalundborg skulle gå sammen med Holbæk/Slagelse, hvilket der vel kunne være mening i, når man ser på kortet, men det blev dog ikke til noget.
Med en etablering af regionssamarbejdet Holbæk-Slagelse og hvis Odsherred Andelsslagteri  bliver optaget i Holbæk (Hvad det blev!) vil den nye region nogenlunde få denne udstrækning. Der er dog ikke tale om en hel nøjagtig afgrænsning til de øvrige slagterier. I forbindelse med drøftelserne i Kalundborg var der røster fremme om, at Kalundborg skulle gå sammen med Holbæk/Slagelse, hvilket der vel kunne være mening i, når man ser på kortet, men det blev dog ikke til noget.
1967 2 Alligevel samarbejde – konklusioner fra generalforsamlinger   Kommentarer fra gårdsdagens generalforsamling 

 

Sammenbruddet af forhandlingerne det ene fra 1965 og det andet fra. møderne mellem de syv sjællandske sammenslutningen  »Nordvest« blev på gårsdagens generalforsamling kommenteret og diskuteret.

Det var tydeligt, at andelshaverne var positivt stemt. På de fem efterladte, mindre slagterier blev givet udtryk for, en vis bitterhed over planens sammenbrud. Formanden for Sorø Slagteri, gdr.Otto _ Lawaetz,. Pedersborg, sagde således, at han var overbevist om, at en personlig strid havde ført til, at det samarbejde, som ville have givet penge i lommerne til tusinder af vestsjællandske landmænd, var brudt sammen.

Han håbede dog, at man blandt alle fem tiloversblevne kunne finde et grundlag at arbejde sammen på . .

Formanden for Ringsted Slagteri beklagede, at det netop var Holbæk og Slagelse‑initiativtagerne, som havde brudt

Formanden for_ Nykøbing Slagslagterier i gdr. Poul Poulsen var også  overbevist om, at personlige interesser havde slået et fornuftigt samarbejde til jorden På generalforsamlingen i Skælskør sagde formanden Kr. Pilegård Larsen, efter at have beklaget forhandlingernes sammenbrud, at man forhåbentligt snart fandt en sti at betræde for de »fem«, og direktør Nedergård sagde: ‑ Vi fem slagterier der står tilbage efter at vore »værtsfolk« har forladt os må nu finde sammen. Så meget kan jeg da også sige, at de forhandlinger vi har ført, har ikke været frugtesløse. Foreløbig er vi nået til at direktør Kræmmer, Ringsted i givet fald skal tage sig af regnskaberne, og jeg skal tage mig af driftskontrollen.

1967 2 Lavaetz – overbevist om at det var personlige stridigheder
1967 2 Lavaetz meddeler ikke enige om administrerende direktør samarbejde sjællandske slagterier
1967 2 Strid i stedet for samarbejdeDet  var Danmarks største slagterifællesskab, der brast

 

Uoverensstemmelser om lederpost formentlig baggrunden for sammenbruddet

Uoverensstemmelser om den øverste lederpost synes at være baggrunden for, at planen om Danmarks største slagterifællesskab brast.

Et samarbejde mellem de sjællandske slagterier kunne være blevet et mønster for den fremtidige udvikling både indenfor slagteri‑sektoren og i andre grene af landbrugets andelsvirksomhed.

Der er ingen tvivl om, at de bristede forhandlinger vil blive hovedpunktet i debatten på de syv slagteriers generalforsamlinger på fredag. Oprindelig var det meningen, at man skulle have givet meddelelsen om, at samarbejdet var blevet en kendsgerning

på disse generalforsamlinger ‑ såfremt medlemmerne ville godtage det. Men nu er det ganske andre toner, man får at høre..

Uforståeligt

Blandt mange andelshavere virker det heft uforståeligt, at en plan, som findes økonomisk og produktionsmæssigt rigtigt, skal falde på grund af personlige spørgsmål, men de oplysninger om forhandlingerne, der er tilgængelige, lader ingen tvivl om, at det i første række er Slagelse, der har ansvaret for forhandlingsbruddet.

DAGBLADET meddelte mandag, at det var Slagelse der sprang fra, efter et forhandlings resultat var nået. Direktør E. Riber benægtede ikke denne påstand og ville derom blot sige ”at planerne ikke kunne realiseres”.

Aktuelt” har nævnt, at der var opstået uoverensstemmelser mellem Ringsted og de øvrige i forhandlingerne. De fem slagterier i Ringsted, Nykøbing, ,Kalundborg, Sorø og Skelskør har, i den anledning sendt bladet et brev.

Slagteriernes ledere skriver heri bl. a.: Dette er ikke tilfældet. Tværtimod har der hele tiden varet et udmærket samarbejde mellem de forhandlende slagterier, og årsagerne til forhandlingernes ophør er alene at placere i Slagelse og Holbæk, hvilket med beklagelse er erkendt af de to slagteriers formænd.

Videre har bladet nævnt, at Ringsted i første omgang har sat sig uden for sammenslutningsplanen, og de fem slagterier skriver herom:  Dette har heller ikke været. tilfældet. Ringsted har tvært imod fra starten været positiv, for sammenslutnlngsplanen, hvilket alle var, indtil Slagelse og Holbæk med kort varsel indstillede videre forhandlinger.

Drøftelserne mellem slagterierne i Nykøbing Sj., Kalundborg, Skelskør, Sorø og Ringsted fortsætter imidlertid, men  altså uden deltagelse af Holbæk og Slagelse, som tilsyneladende har foretrukket indtil videre at stå alene,

Var slagterifællesskabet blevet realiseret ville det have omfattet 15.000 ‑ andelshavere en  million svin og 500 millioner kroner. Den endelige redegørelse for årsagen til bruddet vil komme på fredag, men at der er personlige momenter i sagen, er helt sikkert.

Det bekræftes bl. a. af direktør P. M a d s e n, Kalundborg: ” Planen var virkelig god, siger han men nu spiller personspørgsmål ind, så det Ikke kan gennemføres i denne omgang”.

Dermed er man altså i den situation, at et stort anlagt  samarbejde til fordel for andelshaverne i stedet er blevet til en strid mellem direktørerne – en strid, der næppe er til gavn for nogen.

1967 2 De syv slagteriers samarbejde en bombe for os andre  Masnedsund
   Sagen lagt hårdt op i Odsherreds Slagteri Nykøbing S

 

Der bliver Ingen forhandling med Holbæk, før efter den ordinære general forsamling hvor der skal vælges en nye bestyrelse

Nu kan det se ud til, at spørgsmålet om slagteri sammenslutninger er lagt meget hårdt op blandt andelshaverne i Odsherred Slagteri. Som meddelt i går har 11 af bestyrelsens medlemmerne reageret overfor underkendelsen af deres Indstilling om tilslutningen til »Forenede sjællandske Slagterier« (de 9) ved at bebude nedlæggelse af deres mandater på slagteriets ordinære generalforsamling i februar.

På den bevægede generalforsamling i fredags blev efter afstemningen spurgt, om bestyrelsen så ville optage forhandlinger med Holbæk. Slagteri med henblik på en tilslutning dertil pr. 1. april i år. Hertil svarede formanden, at det måtte bestyrelsen overveje.

Etter hvad vi erfarer, har bestyrelsen sammen med beslutningen om at nedlægge mandaterne også vedtaget ikke at ville påtage sig forhandlinger med Holbæk, da den ikke  mener, det er den rigtige losning, Der vil derfor ikke ske mere på denne side af den ordinære generalforsamling, for hvilken datoen vil blive fastsat i et bestyrelsesmøde den 29. ds.

Formentlig bliver generalforsamlingen den 15. februar med 14 dages frist forinden for indgivelse af forslag til bestyrelsen.

Det tør jo siges at være en ret sjælden situation, at 11 medlemmer ud af en bestyrelse på 13 får deres indstilling til generalforsamling stemt ned. Der må formentlig nu komme et udspil fra de andelshavere, der holder på sammenslutning med  Holbæk.

Det kan blive en ret vanskelig situation, og der skal sikkert flere generalforsamlinger til, før man når frem til et resultat – hvad det så end bliver.

 

1967 111 bestyrelsesmedlemmer nedlægger deres mandat i Odsherred Slagteri  Nykøbing S

 

Elleve medlemmer af bestyrelsen for Odsherreds Andels Svineslagteri har besluttet, at nedlægge deres mandater ved den ordinære generalforsamling i midten af februar, oplyser slagteriets direktør Ib Nørgård.

Baggrunden for dette skridt er, F at de elleve bestyrelsesmedlemmer gået ind for, at slagteriet skulle tilslutte sig et samarbejde, der er etableret mellem otte andre sjællandske slagterier. På en generalforsamling i fredags viste der  sig imidlertid at være et overvælden

flertal for i stedet at søge kontakt med slagteriet i Holbæk, som holder sig uden for dette samarbejde.

To bestyrelsesmedlemmer, der i modsætning til de elleve har været imod tanken om den store sammenslutning, fastholder deres mandater. De to er Laur OIsen, Skaverup og Daniel Danielsen, Nakke

1967 6 Slagelse i snævert samarbejde Holbæk Slagelse 1.6.1967Bestyrelserne har med virkning allerede fra indeværende år at samordne de 2 slagteriers driftsmæssige funktioner.  Som et resultat deraf vil efterbetalingen til andelshavere blive ens. De 2 slagterier beholder dog der selvstændige stilling og der sker ingen ændringer i ledelsen
1967 6 Meddeler at man har lavet et snævert samarbejde med Holbæk om disponering kød    Slagelse
1967 9 9 slagterier overvejer samarbejdeFormændene for ni sjællandske andels‑svineslagterier anbefalede i dag på deres respektive generalforsamlinger en sammenslutning ‑ en såkaldt fusion.

 

De ni bliver herefter i praksis en virksomhed, men styret af andelshaverne via bestyrelse, repræsentantskab og kredsmøder. Formanden for Roskilde Andels‑Svineslagteri, gårdejer Verner Andersen, Gundsølille, sagde i Roskilde:

Jeg vil gerne anbefale andelshaverne at stemme for. Jeg tror, at tiden nu er inde til at gennemføre en sådan fusion. De betænkeligheder man eventuelt kan have mod de store enheder må for længst være overhalet af de økonomiske stordriftsfordele i produktion, salg m.v.

Verner Andersen oplyste, at en forsigtig beregning viste, at. besparelser og merudbytte vil et beløb på ca. 6 milt. kr., ca. otte. øre pr, kg til andelshaverne.  Det skulle være absolut opnåeligt, når indkøringsperioden er overstået og senere forhåbentlig mere.

 

1967 9 Maribo rationaliserer
1967 10 Hillerød stemmer ja
1967 12 Kan nu realiseres –  Hillerød og Frederikssund medHidtil største slagterikoncentration kan nu realiseres.

 

Otte slagterier vedtog sammenslutningen med følgende stemmer:

Kalundborg     74 for    25 imod

Skelskør          105  –    25

Hillerød              66 –     25

Ringsted          159 –     48

Frederikssund  138  –   44

Køge                  195  –  42

Roskilde             112  –   2

Kun Nykøbing S er stærkt imod

1967 12 Nykøbing S det eneste slagteri der ikke er medAlle steder med undtagelse af Nykøbing S fik sammenlægningen mere end 2/3 ja stemmer
1967 12 Klarhed om samarbejde Slagelse Holbæk snart
Første forhandlinger slagteribestyrelserne imellem blev positive ‑.Resultatet heraf vil blive forelagt på den bebudede ekstraordinære generalforsamlingIngen kan vel i dag beskylde  bestyrelsen for andelsslagteriet i  Nykøbing for ikke at forsøge alle  udveje i forbindelse med sammenlægnings planerne.Som bekendt endte den nyligt  overståede generalforsamling i Nykøbing, hvorpå andelshaverne skulle  tage stilling til et bestyrelsesforslag om sammenlægning med de  ni slagterier, med, at medlemmerne forkastede forslaget, idet en del af forsamlingen ønskede en forhandling med Holbæk andelssvineslagteri.Det ønske har man i bestyrelsen taget ad notam, ag man har netop haft et møde med kollegerne i Holbæk slagteri, og selv om man ikke på nuværende tidspunkt ønsker fremsætte kommentarer hertil, fremgår det å~ en udtalelse fra   formanden, gdr. Paul Poulsen, at mødet foregik i en yderst positiv’ ånd. ‘Med dette møde har man i bestyrelsen klart tilkendegivet, at man. selvsagt. vil søge alle udveje, også ‘ selv om man måske ikke helt har  opgivet tanken om sammenlægning ` med de otte. andre slagterier på Sjælland. ~

 

TO ELLER NI

Resultatet af : afstemningen på generalforsamlingen, ‑ hvor man i  bestyrelsen .for andelssvineslagteriet . ikke opnåede den fornødne tilslutning til tanken om den store sammenlægning; er siden blevet kommenteret livligt blandt andelshaverne, Indstillingen for og imod  den store sammenslutning står for  øjeblikket tilsyneladende lige blandt medlemmerne, og eftersom  lovene kræver to tredjedele majoritet for en gennemførelse, kan spørgsmålet meget vel komme til at trække i. langdrag.

Under alle   omstændigheder vil dem kommende ekstraordinære generalforsamling blive meget spændende for slagteriets fremtid, og en ny situation er jo opstået ved bestyrelsens   nyligt holdte møde med Holbæk.

1967 12 Drøftelse af samarbejde Holbæk    Nykøbing SPå den bevægede generalforsamling i Odsherredsslagteri om sammenslutningsforslaget med de 9, blev det som bekendt henstillet til bestyrelsen at undersøge mulighederne for et samarbejde med Holbæk slagteri ( og Slagelse) i stedet.

 

et møde i aftes vedtog bestyrelsen, at efterkomme denne henstilling,  og der udformedes en skriftlig henvendelse til formanden og bestyrelsen for Holbæk slagteri med anmodning om et kontaktmøde for at høre deres syn på et eventuelt samarbejde

1967 12 Odsherred Andels Svineslagteri  Nykøbing S indrykker annonce om ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 1968. Emne: Bemyndigelse til at tilslutte slagteriet til “Forenede Sjællandske Andelsslagterier” Begæringen er underskrevet af mere end 50 andelshavere
1967 12 Klarhed om samarbejde Slagelse Holbæk snart
1968 2 Evt. ekstraordinær generalforsamling til september i Masnedsund
1968 2
Stiftende generalforsamling i Slagterifusionen

 

Ikke afgjort, at Hillerød ikke kommer med. – Den lille stemme‑mangel for tilslutning til fusionen vil sikkert føre til ny generalforsamling.  

Ringsted som administrativt centrum for sammenslutningen

Det. kunne se ud til, at den store slagterifusion på Sjælland ikke starter med 8 slagterier men kun 7 slagterier.  Som meddelt Som meddelt, kom der ved generalforsamlingen 1 sidste uge til at mangle 9 stemmer i, at  indtræde i sammenslutningen, men det betyder ikke at slagteriet i Hillerød dermed er ude  af billedet.

Man regner med at der indkaldes til en ekstra generalforsamling for at få et helt klart billede af, om andelshaverne i Hillerød slagteri vil med i fusionen eller ikke. Ved generalforsamlingen i december sidste år var der et flertal for at Hillerød skulle med og det kan en ny generalforsamling atter give til resultat

 

 

 

Stiftende generalforsamling i Slagterifusionen

 

Ikke afgjort, at Hillerød ikke kommer med. – Den lille stemme‑mangel for tilslutning til fusionen vil sikkert føre til ny generalforsamling.  

Ringsted som administrativt centrum for sammenslutningen

Det. kunne se ud til, at den store slagterifusion på Sjælland ikke starter med 8 slagterier men kun 7 slagterier.  Som meddelt Som meddelt, kom der ved generalforsamlingen 1 sidste uge til at mangle 9 stemmer i, at  indtræde i sammenslutningen, men det betyder ikke at slagteriet i Hillerød dermed er ude  af billedet.

Man regner med at der indkaldes til en ekstra generalforsamling for at få et helt klart billede af, om andelshaverne i Hillerød slagteri vil med i fusionen eller ikke. Ved generalforsamlingen i december sidste år var der et flertal for at Hillerød skulle med og det kan en ny generalforsamling atter give til resultat

Stiftende generalforsamling i Slagterifusionen

 

Ikke afgjort, at Hillerød ikke kommer med. – Den lille stemme‑mangel for tilslutning til fusionen vil sikkert føre til ny generalforsamling.  

Ringsted som administrativt centrum for sammenslutningen

Det. kunne se ud til, at den store slagterifusion på Sjælland ikke starter med 8 slagterier men kun 7 slagterier.  Som meddelt Som meddelt, kom der ved generalforsamlingen 1 sidste uge til at mangle 9 stemmer i, at  indtræde i sammenslutningen, men det betyder ikke at slagteriet i Hillerød dermed er ude  af billedet.

Man regner med at der indkaldes til en ekstra generalforsamling for at få et helt klart billede af, om andelshaverne i Hillerød slagteri vil med i fusionen eller ikke. Ved generalforsamlingen i december sidste år var der et flertal for at Hillerød skulle med og det kan en ny generalforsamling atter give til resultat

1968 2 Haslev venter hurtigt at komme med i FSASagde formanden for Haslev slagteri på generalforsamlingen i går
1968 2 Den store rentebyrde præger  Haslev Slagteris regnskab
1968 2 Nej til slagterisammenlægning     Hillerød
1968 2 Generalforsamling stemte imod at gå ind for Holbæk    Kalundborg
1968 2 Evt. ekstraordinær generalforsamling til september hvis man ikke kommer med i FSA        Masnedsund
1968 2 Helt ny bestyrelse skal forberede slagteriets skæbne    Nykøbing SMan tømmer kassen uden at foretage normale afskrivninger og henlæggelser.

 

Stor spænding om, hvad fremtiden vil bringe

For tredje gang i løbet af kort tid var Odsherreds Slagteris andelshavere i dag kaldt sammen til generalforsamling og slagteriets fremtidige skæbne er stadig uvis.  Det er fremtiden derfor også for hele det store personale, og ikke mindst af disse rent menneskelige grunde afventes afgørelsen med stor, spænding. Da den hidtidige bestyrelse led nederlag på forslaget om sammenslutning i »De 9«, skal der i dag vælges næsten helt, ny bestyrelse, det bliver de nye folk,  der får den ikke behagelige opgave at skulle forberede slagteriets skæbne, som andelshaverne i den sidste ende skal besegle ved en generalforsamlinger eller flere nye generalforsamlinger

1968 3 7 slagterier sluttet sammen Gårdejer Otto C. Lawaetz, Pedersborg, formand for de Forenede Sjællandske Andelsslagterier og Ths. Kræmmer, Ringsted, administrerende direktør

 

Forenede sjællandske Andelsslagterier er nu en realitet. Skabelsen af en slagterisammenslutning på Sjælland har taget år og krævet meget arbejde, men til gengæld varede den stiftende generalforsamling på Casino i Ringsted i går kun tre kvarter, og alle vedtagelser var enstemmige.

Til formand for fusionen valgtes gdr. Otto C. Lawaetz, Rustkammergård, Pedersborg, og som administrerende direktør den hidtidige leder af slagteriet i Ringsted, Ths. Kræmmer.

Som talsmand for de syv andels‑svineslagterier i Frederikssund, Køge, Kalundborg, Roskilde, Skælskør Sorø og Ringsted, gennemgik Otto Lawaetz udviklingen, som havde ført frem til sammenslutningen.

Det er karakteristisk, at slagterierne. herhjemme for så godt som alles vedkommende har været økonomisk  selvstændige, men forholdene de senere år har nødvendiggjort besparelser, som kun‑.er mulige i et samarbejde om produktion, køb ag salg og distribution.

Otto Lawaøts omtalte derefter de bestræbelser, der er udfoldet for dannelse af en slagteriregion øst for Storebælt. Et udvalg foretog undersøgelser for et par år siden og disse godtgjorde, at de enkelte slagteriers status var så uens, at det i første omgang ville være mest realistisk at forsøge sammenlægning mellem 6‑8 virksomheder.

Slagterierne i Slagelse og Holbæk foretrak imidlertid et samarbejde alene, og de fem resterende slagterier søgte derpå kontakt østpå. På formands‑ og direktørplan opnåedes enighed mellem ni slagterier, men i både Nykøbing Sj. og Hillerød faldt forslaget.

Hillerød Andels Slagteri vil dog på to generalforsamlinger i denne måned forsøge at få denne beslutning omstødt, idet der sidst kun manglede få stammer.

Otto Lawaetz sluttede: ‑Jeg erkender, at den geografiske struktur for den ny fusion ikke er helt ideel, man det er uden vor skyld. Vi følger dag en forpligtelse til at forsøge at råde bod herpå ved ikke at lade personlige interesser eller snæversyn være hindringer far en udvidelse. Det er en stor beslutning vi skal tage i dag. Man har ikke før foretaget så omfattende en koncentration af produktionsvirksomheder, som den vi er i færd med ‑ det er simpelthen en nyskabelse. Men det er også en stor opgave, og vi får et stort ansvar at leve op til.

Vedtægterne blev herefter forelagt ag enstemmigt vedtaget ‑ uden at de fik ét eneste ord med på vejen, og de syv slagterier var herefter blevet til et.

Ved et efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig, og foruden de allerede nævnte valg og udnævnelsen af administrerende direktør blev gdr. Thyge Nielsen, Lund, udpeget til næstformand og Kr. Pilegård Larsen, Pilvagergård, Tjæreby, til sekretær

Mødet havde tilslutning af 134 af de i alt 139 af repræsentantskabets medlemmer, der er højeste myndighed.

1968 3 Koopman Næstved sælges til FSA
1968 3 Stort flertal for optagelse andelshavere fra Nykøbing S     HolbækMed 382 stemmer for og kun 4 imod gav andelshaverne bemyndigelse til at bestyrelsen fortsætter  forhandlingerne med optagelse af Odsherredsslagteris andelshavere i Holbæk slagteri
1968 3 Slagtning standser til april Nykøbing SDe første svine leveres til Holbæk den 2. april.

 

Alle kan beskæftiges i Holbæk siger formanden

1968 3 Holbæks overtagelse er den bedste løsning for andelshavere – ingen udlodning   Nykøbing S
1968 3 203 andelshavere stemte for sammenlægning med Holbæk    Slagelse
1968 4 Hillerød skrev under i gårSjællandske Andelsslagterier intakte med de “8” plus Koopmann
1968 4 Slagterirationaliseringen skrider fremad    HillerødHillerød standser slagtning 22.4
1968 4 Der er ingen vej tilbage vedr samarbejde med Holbæk    Nykøbing S
1968 4 Skelskør standser den 1. April30 afskediges fra Skelskør slagteri
1968 Røre om slagteri-fusion  i Skelskør

 

Andelshavere i Skelskør slagteri kræver deres andele udbetalt efter utilfredshed med sammenlægning

En kreds af andelshavere er ikke tilfreds med, at Skælskør og Omegns Svineslagteri skal sammenlægges med det nydannede. De forenede sjællandske Andelsslagterier. Ud over den tidligere omtalte leverandør‑strejke, vil man nu møde med krav om udbetaling at indestående andele. ‑ Man må spørge sig selv, om der er tale om en landbrugets >Boss‑affære,, siger gårdejer Axel Hørup, Skælskør.

Sammenslutningen er foretaget uden generalforsamlings‑fuldmagt, hævder han. Man overgiver bygninger og andre værdier, uden at få opgivet en fiktiv købesum ‑ vi ved ikke, hvordan vore andele står ‑ og derfor vil vi nu kræve dem

Udbetalt. Vi har intet kunnet få at vide, men vil nu fremsætte krav om at få summen for fusionen fastlagt efter samme. retningslinjer som fulgtes ved sammenslutningens køb af Koopmanns slagterier i Næstved: Værdien af 36.000 slagtninger, slagteriets. aktiver med direktørbolig m.v. skal gøres op, og i det forhold, vil vi kræve vore andele udbetalt.

Vi mener ikke, at man kan have rent mel i posen, når ingen, end ikke formanden, Pilegård Larsen has reageret på vore krav om renere lin jer omkring denne fusion.

Vi vil nu kræve ekspertundersøgelse omkring forholdene ved lukningen af Skælskør¢r slagteri.

1968 7 Næsten ingen meldte sig ud af Kalundborg Slagteri45 deponerede deres opsigelse, men de fleste annullerede den igen
1968 9 Solgt til skiltefabrikBygningerne er nu solgt til C. A. Feddersen, Rødovre til skiltefabrik der giver beskæftigelse til 20-30 medarbejdere
1968 10Haslev og Masnedsund måske med i de forenede slagterierBestyrelserne har indledt forhandlinger om optagelse 1.1.1969
1968 11 Haslev søger optagelse
1968 11 Haslev Protesterer mod fusionens optagelsesbetingelser  Haslev Anmoder om at få et møde i stand med landbrugets topfolk for at drøfte den sjællandske slagteristruktur og dens problemer – Haslev har i de sidste år investeret 8 mill. kr.
1968 11 Slagterikrigen er blusset op Ths. Kræmmer Det har længe været almindeligt kendt, at forholdene mellem de .to sjællandske slagterigrupper ikke har været det bedste. Hidtil har det kun rumlet og buldret under overfladen, men Slagelse Andels Svineslagteris salg af pølsemagerivarer, m. m. over hele Sjælland og Lolland‑Falster i skarpkonkurrence med de stedlige slagterier har fået krigen til at bryde ud i lys lue.

 

I regionalradioen i aftes fremsatte direktøren for den store sjællandske slagterisammenslutning FSA, Ths. Kræmmer, Ringsted, en slags krigserklæring til kollegaen i Slagelse. Direktør‑Kræmmer sagde, at man naturligvis ikke fra den store sammenslutnings side ville se stiltiende på Slagelses „initiativ’. Vi er klar til at sætte ind for alvor i konkurrencen, sagde direktør Kræmmer, der dog. tilføjede, at der var hans håb, at situationen ville munde ud i at man indså nødvendigheden af at samle sig om opgaverne.

Vi undgår næppe en periode med alvorligt skærpet konkurrence, sagde direktør Kræmmer, de var ked af ordet priskrig”, men det er vigtigt, at vi for eller senere finder sammen for at helliget os en langt større udfordring end den hjemmemarkedet frembyder, nemlig konkurrencen på de udenlandske markeder.

 

1968 11 Masnedsund accepterer optagelse trods protester5 mill. På højkant – skal FSA sætte beløbet for udligning ?

 

Med 346 stemmer mod 77 vedtog Masnedsund Andelssvineslagteri’s andelshavere på en ekstraordinær generalforsamling i går; at slagteriet pr. 1. januar 1969 optages i fusionen Forenede Sjællandske Andelsslagterier. 13 afleverede blanke stemmesedler, fem sedler var ugyldige. En tredjedel ‑ 911‑ af slagteriets 2731 andelshavere skulle have af givet deres stemmer, hvis vedtagelsen skulle have været endelig,, og der skal således en ny generalforsamling til med to tredjedele af deltagernes stemmer for, før fusionen kan betragtes som endeligt vedtaget

Denne generalforsamling holdes  den 29. november i Vordingborg hallen, og her skal andelshaverne træffe den endelige standpunkt. Om resultatet er, det son stærke tilslutning i går vanskeligt at dømme. Trods de mange ja  stemmer må man nemlig konstatere, at der ikke var jubel blandt andelshaverne om resultatet af bestyrelsens forhandlinger. Mange protesterede og kritiserede, men alternativerne var svære at finde.  og det var  også i erkendelsen heraf af deltagerne traf deres valg.

Befordrende har, det da også givetvis virket på den store tilslutning at bestyrelsen afgav løfte om inden næste generalforsamling  at undersøge mulighederne for – og konsekvenserne af – at man allerede af indeværende års overskud indleder udredningen af de 5.150.000 kroner skal betale af de kommende tre års produktion for at udlignende forskellen mellem deres og fusionens status. Er det muligt opnår man dels at udredningen strækkes over fire år, dels at man tjener en del renter, og endelig at en vis del af beløbet afdrages på grundlag af et produktionsår, man kender, således ar man alt så for den sums vedkommende ikke risikerer overraskelser forårsaget af produktions- og afsætningsforhold, der ikke på forhånd lader sig overskue på 100 procent.

Bestyrelsen vil nærmere redegøre for disse forhold på generalforsamlingen den 30. november – og man understregede stærkt nødvendigheden af, at andelshaverne på denne generalforsamling møder lige så talstærkt op som i går, hvis man opnå et sandfærdigt billede af opfattelserne ved den endelige afstemning.

5 millioner ringere stillet

Formanden for Masnedsund Andelssvineslagteri forelagde på generalforsamlingen i går ‑ efter at gdr. Knud Friis var valgt til ordstyrer ‑ en redegørelse for bestyrelsens forhandlinger med Forenede Sjæl­landske Andelsslagterier (F.S.A.) og resultatet heraf.

Det har måske virket noget chokerende på andelshaverne, men når vi først analyserer det nærmere, er tilbuddet ikke så dårligt fastslog Peter Jørgensen­.

Han oplyste videre, at en opgørelsen af de virksomheders status foretaget af statsaut. revisor Axel  Madsen, København, .viser, at MAS er 5.150.000 kr. ringere stillet økonomisk end FSA.

Jeg tror ikke, at vi kan få nogen til at være med til at betale  vor gæld, fastslog formanden. Dette  kommer vi selv til, men når den er  betalt, er vi også ligestillet med  FSA’s øvrige andelshavere. De  5.150000 kr. ‑ eller 46 øre pr. kg ‑  som vi i alt skal betale i de kommende tre år, er beregnet efter den nuværende slagtning og skal være ca. 18 øre = 2mill.kr – og 15 øre ‑ 1.650.000 kr.  13 øre ‑ 1,5 mlll. kr.

Det kan, vil jeg indrømme, lyde  afskrækkende, men så skal vi se  hvordan vore egne økonomiske hvis vi fortsat kører slagteriet selvstændigt, og de er Ikke lyse.

 

1968 11 Haslev afviser tilbud     Ladt ene tilbage !!En   ny og meget alvorlig situation  er opstået for de sjællandske slagterier, Haslev Andelsslagteris bestyrelse har afvist de betingelser for optagelse i den store slagterisammenslutning F,S.A, som for nogen tid siden blev modtaget af Masnedsund Andelssvineslagteri.

 

Haslevs nej kommer overraskende ikke mindst på baggrund af godkendelsen fra Masnedsund, som har fået betingelser, der meget nøje fulgte dem, Haslev har fået. Man kan ikke afvise muligheden for, at Haslevs nej kan medføre, at tilslutningen af slagteriet i Masnedsund til den store fusion nu bringes i fare

1968 11 Slagterikrigen er blusset op Ths. Kræmmer  I regionalradioen i aftes fremsatte direktøren for den store sjællandske slagterisammenslutning FSA, Ths. Kræmmer, Ringsted, en slags krigserklæring til kollegaen i Slagelse. Direktør Kræmmer sagde, at man naturligvis ikke fra den store sammenslutnings  side ville se stilletiende på Slagelses ,Initiativ’. Vi i er klar til at sætte ind for alvor konkurrencen sagde direktør  Kræmmer, der dog  tilføjede, at der var hans håb, at situationen ville munde ud i at man indså  nødvendigheden af at samle sig om opgaverne.

 

Vi undgår næppe en periode med alvorligt skærpet konkurrence, sagde direktør Kræmmer, der var ked af ordet Priskrig, men det er vigtigt, at vi før eller senere finder sammen for at hellige  os en langt større udfordring end den hjemmemarkedet frembyder nemlig konkurrencen på de store udenlandske markeder.

Central-salg

Hvad der end kommer ud af den priskrig for det må kaldes – så bliver det i den sidste ende landmændene der kommer til at betale gildet. Man må håbe, at i hvert fald forbrugerne kommer til at nyde godt af det.

Udviklingen har naturligvis medført stor betænkelighed ikke mindst på  Lolland-Falster og formanden for Lolland-Falsters Andels Svineslagteri, gdr. Gregers Pedersen, nævner muligheden af, at såfremt ”krigen” udarter sig vil søge at nå frem til Central salg.

1968 11 Topmøde for at forhindre pølse-krigen på SjællandDer holdes ekstraordinært topmøde i slagterierne i næste uge. Man vi prøve på at forhindre konkurrencen
1968 11 Det er rigeligt med 1 slagteri på Lolland Falster siger T. Kræmmer i  Nykøbing F  Det haster i allerhøjeste grad med sammenslutningen at de Lolland‑falsterske slagterier, sagde formanden for Andelsslagteriet i Nykøbing F., Gregers Pedersen, Udstolpe, i regionalradioen i aftes Der er penge i en sammenslutning. Det er urationelt med  de tre nuværende slagterier. men det er i øvrigt forhold, som råder i industrien over hele landet Det er en proces vi ikke kommer uden om; hvis vi skal følge med i udviklingen

 

Helst en fusion

VI har kontaktet den sjællandske fusion. Vi ser helst en fusion, omfattende hele Sjælland og Lolland‑Falster. Men i første omgang koncentrerer vi os om de tre slagterier hernede, og det kan komme i løbet af et års tid, hvis det skal være.

Bestyrelsen for FSA har sagt, at når tiden er inde, er man ikke fremmed for at optage forhandlinger med de Lolland‑falsterske slagterier

Direktøren for FSA ville tro, at det mag være tilstrækkelig med en virksomhed. De cirka 250.000 svin hernede svarer jo .til, hvad Ringsted alene har.

Slagteridirektøren sluttede regionalprogrammet af med at sige, al man måtte jo se lidt længere frem i tiden, og til den tid måtte man stå samlet til at møde konkurrencen fra de udenlandske storkoncerner. Vi må mødes og være parate til at løse andre opgaver for det danske landbrug

1968 12 Haslev bør betale for at komme med i slagterifusion Det er fædrenes syndere, der koster siger formanden for Præstø Amts Landboforening – godsejer C. G. Scavenius, Klintholm

 

Det er dyrt for Haslev at komme med i den store sjællandske slagterifusion, men der er ingen tvivl om, at man må betale prisen.

1968 12 Penge i sammenslutning Nykøbing Maribo NakskovPå generalforsamlingen i  Lolland‑Falsters Andels‑Svineslagteri, Nykøbing F. i eftermiddag fremhævede formanden, gdr. Gregers Pedersen, Udstolpe, at der ville være mange penge at tjene for Iolland‑Falsters svineproducenter ved en sammenslutning af de tre slagterier på Lolland‑Falster, og han redegjorde for den plan, der er lagt for en sådan sammenslutning, hvorefter svin for hele Lolland Falster  kan slagtes I Nykøbing der fra 1. april er fuldt udbygge med nyt drænrum og ny saltkælder. Nykøbing, Falsters slagteris ledelse går 100 pct. ind for en sammenslutning, og de nødvendigste vedtægtsændringer var til behandling på generalforsamlingen, så man hurtigst muligt kunne gennemført en sammenslutning på de  skitserede betingelser. Han mente dog, at der nok ville gå nogen tid, fer en sådan sammenslutning var en realitet, selv om man nu var på talefod med hinanden vedrørende dette for svineproducenterne på Lolland‑Falster så afgørende spørgsmål, og han tilføjede: De økonomiske fordele ved en slagterisammenslutning
1969 2 6 andelshavere vil melde sig ud hvis fusion indtræden i Masnedsund6 andelshavere har indgået deres udmeldelse ved slagteriets indtræden i fusionen. Slagteriet nægter at acceptere udmeldelsen, der betyder at de seks unddrager sig afdrag på 5 mill. gælden.
1969 2Opdeling med 2 fusioner på sjælland endnu nogle år  Formand Eivind Poulsen Slagelse
1969 2 H. Bloch-Petersen fratræder med øjeblikkelig fratrædelse  Direktør i MasnedsundEfter 23 års ansættelse på grund af total ændrede arbejdsforhold oplyser direktøren
1969 3 16000 andelshavere i FSA Nettoomsætningen var i 1968 525 mill. kr. Slagter 69 % af den sjællandske totalslagtning
1969 3 Køb af Koopman Næstved var en god forretning
1969 3 Står Haslev foran nedlægning – hemmelige forhandlingerBestyrelsen for FSA får tilladelse af repræsentantskabet til at købe Haslev.
1969 3 FSA køb af Koopmann Næstved en god handelDet beløb andelshaverne gav for virksomheden er indtjent efter 1 års drift.
1969 3Maribo har ingen lyst til at gå i fusion med Nykøbing F på grund af gæld – hellere FSA
1969 3 Venter tilbud fra Nakskov slagteriMaribo og Nakskov forhandler – De to slagteriers tremandsudvalg mødtes 13.3.
1969 3Maribo til Nykøbing Falster med eller uden NakskovDen forestående generalforsamling Nakskov skal bringe klarhed om Nakskovs indstilling til sammenlægning med Maribo
1969 5 FSA tilbud: Betaler 2,5 million for HaslevHvis slagteriet bliver overtaget af fusionen, vil det blive nedlagt og svinene fra området køres til Køge og Ringsted. FSA’s tilbud gælder under forudsætning af, at mindst 85 % af svinekeverancerne til Haslev Slagteri tegner sig som andelshavere i FSA.
1969 5 Halvdelen af andelshavere – nej til slagteriopkøb   Halvdelen af andelshaverne i Haslev Andels‑Svineslagteri  indleder i dag en aktion mod, at slagteriet, opkøbes af Forenede Sjællandske Andels‑Slagterier, der har planer om at nedlægge det. Andelshaverne har tilstillet bestyrelsen et ultimatum i form at en resolution, hvori dens handlinger på det skarpeste fordømmes, bl.a. afskedigelsen af slagteriets direktør.

 

Bag aktionen star gdr. Frede Pommergård, Skudderløse: På en rækkenøder i dag og i morgen vil de vrede andelshavere søge at samle tilslutning til den ultimative redegørelse; der forelægges slagteriets bestyrelse på generalforsamlingen den, 28,  maj.

Man har endvidere udarbejdet en liste indeholdende 9 spørgsmål, som man ønsker bestyrelsen skal besvare. Andelshaverne..vii bl.a. have klarhed over, hvorfor et godt og veldrevet slagteri skal nedlægges med det resultat, at der opstår arbejdsløshed på Haslev‑egnen. Man er interesseret i at få undersøgt muligheden for at drive slagteriet videre som aktieselskab.

Den skarpe resolution, andelshaverne vil tilstille bestyrelsen på generalforsamlingen, har følgende. ordlyd

Generalforsamlingen misbilliger bestyrelsens pludselige og dårligt motiverede afsked af direktør Mløller. Generalforsamlingen kan ikke godtage, at afskedigelsen motiveres med modarbejdelse af slagteriets interesser.

Generalforsamlingen forlanger nøje og uvildig undersøgelse af denne sag.`, Den nuværende bestyrelse må personligt hæfte for en eventuel erstatning til direktør Møller. Vi udtaler vor skarpeste misbilligelse af bestyrelsens optræden i denne sag.

1969 5 Haslev – Stort flertal for salg til FSA420 af 450 andelshavere stemte for likvidering, indstilling af driften 4. august og salg til FSA som betaler 2,5 million for Haslev
  FSA siger nej til Lolland FalsterMasnedsund slagteri bliver fortsat fusiononens sydligste bastion

 

Fusionen  Forenede Sjællandsk Andelsslagterier; der nu er ved at samkøre en række store sjællandske andelsslagterier, der har tilsluttet sig i fusionen ‑ bl. a. slagteriet i Masnedsund ‑ har sagt nej til at udvide sammenslutningen ned over Storstrømmen til altså at omfatte slagterierne på Lolland‑Falster.

Andelshaverne i henholdsvis Nykøbing F. og Maribo andelsslagterier har vedtaget, at de to virksomheder skal slås sammen, Formanden for slagteriets bestyrelse  i Nykøbing F.,  gdr, Chr. Høeg‑Andersen, oplyser, at man har henvendt sig til FSA, for .at orientere sig om mulighederne for en sammenslutning med den sjællandske fusion.

Man fik dog det svar fra sjællænderne, at man i fusionen for tiden har så mange opgaver at løse i forbindelse med samkøringen, at man ikke ønsker at udvide antallet af virksomheder i sammenslutningen.

Dette bekræftes over for Aktuelt af direktør i FSA, Fl. Andersen, Ringsted. Direktøren tilføjer. dog, at man måske på et senere tidspunkt kan tale om yderligere sammenlægning tværs over Storstrømmen.

De to sammensluttede Lolland‑falsterske slagterier vil nu i stedet koncentrere sig om at få landsdelens tredje slagteri ‑ Nakskov ‑ med i sammenslutningen‑ Hidtil er forhandlingerne herom endt uden resultat, men man vil snart atter vende tilbage til spørgsmålet.

Forenede sjællandske Andelsslagterier får altså endnu en rum tid Masnedsund slagteri som den yderste forpost mod syd.

1969 6Ikke lukning af slagteriet i HillerødMen virksomheden i Hillerød rammes af ny rationalisering og må antagelig af med pølse- og røgeriafdelingerne
1969 6 Ja til samarbejde – Maribo nedlæggesMan foretrækker at kalde det en sammensmeltning, der forudsætter godkendelse af overenskomster og vedtægtsændringer

 

Lolland‑Falsters Andels‑Svineslagteri  indkalder som omtalt til ekstraordinær generalforsamling på Hotel Baltic mandag den 21. juli for at behandle sammenslutningen mellem Slagteriet i Nykøbing F. og slagteriet i Maribo. Man har i indkaldelsen valgt at kalde det en fusion, hvilket betyder sammensmeltning, hvad der er både et sikkert diplomatisk og også et meget dækkende udtryk.

Andelshaverne under slagteriet i Nykøbing F. skal nu tage bestemmelse  om, hvorvidt de kan godkende overenskomsten, der jo bl. a, indebærer af i Maribo slagteriets ca. 40.000 slagtninger per år fremtidig overgår til slagteriet i Nykøbing F., idet Maribo slagteri ophører med slagtningerne pr. 1, okt. Maribos andelshavere får garanteret en notering på grundlag af den nugældende basispris der plus en række andre forhold skal vare på 27 øre, og hvis andelshaverne i Nykøbing F. spørger, om denne fusion betyder en ændring i deres økonomiske forpligtelser, må svaret blive et nej, Andelshavernes forpligtelser er uændrede efter sammensmeltningen.

Mere til enkelte andelshaver

Af fusionsplanernes forelæggelse på generalforsamlingen i Maribo fremgik det at nedgangen på landsbasis har været omkring 8 pct., og disse 8 pct. går også igen i nedgangen i antallet af slagtersvin til slagteriet i Nykøbing F., der i år formentlig kommer til at slagte omkring 130.000 svin mod 190.000 sidste år

Fordelen for andelshaverne er den indlysende at gennem en koncentration af slagtningerne på det ene slagteri , vil generalomkostninger og investeringer blive uændrede ligesom der gennem rationaliseringen på slagteriet i Nykøbing F, bliver så godt som uændret arbejdsstyrke til de fle­re slagtninger, hvorved der skulle blive mere tit den enkelte andelshaver, forudsat at priserne er uændrede.

På generalforsamlingen skal man også tage stilling til den nødvendige vedtægtsændring i forbindelse medsammensmeltningen at de to slagterier og det indebærer, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra  syv til 11 medlemmer, valgt som nu dels ved kredsvalg dels ved frit valg.

Endelig skal man tage stilling tid en bemyndigelse til bestyrelsen, så denne får mulighed for at slutte den endelige fusions‑aftale med Maribo, men kan man blive enige om de to første forhold er det sidste jo kun en form sag.

Skulle generalforsamlingen ikke være beslutningsdygtig skal der afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling.

1969 6Når Maribo slagteri skal lukkes – antagelig 1.10  61 af 69 andelshavere stemte for sammenslutning med Lolland Falster Svineslagteri i Nykøbing
1969 7 I samarbejde med andelsselskabKrøyer ind i madforskning

 

Investering på 10 mill. kr. ‑‑ Forædling af landbrugsprodukter

efter lægevidenskabens forskningsresultater

Med en aktiekapital på 1 million kr. har ingeniørfirmaet Karl Krøyer og Forenede Sjællandske Andelsslagterier besluttet at stifte et selskab for forskning og udvikling af fødemidler. Selskabet får navnet F. S. A. Krøyer, og inden for det nærmeste år vil det kræve en investering på 10 millioner kr.

Det er i sig selv usædvanligt,, at et andelsselskab indtræder som parthaver i et aktieselskab.. De to selskaber får hver halvdelen af aktiekapitalen, og så skal der i øvrigt innoveres på livet løs på basis af Karl Krøyers tidligere forsøg.

Råd

Karl Krøyer, der er fader til den nubrede stegepande, synopalfabrikkerne rundt om i verden, glykosefahrikkerne endnu flere steder og de plasticbobler, der hæver sænkede skibe, har sammen med meget andet forsket i fødevarer. Man har tidligere hørt hans teorier om de hårde og de bløde fedtstoffer og tægernes teorier om de hårde fedtstoffers indflydelse på hjerte‑ og karsygdomme. Krøyer har taget konsekvensen af lægernes prognoser og forsket i sagen ud fra teorien om, at fodrer man dyrene rigtigt, afgiver de også den rigtige menneskeføde, hvad enten man søger den i smør, fedt, ost, æg eller flæsk.

Det nydannede selskab skal nu fremme forædlingen af danske landbrugsprodukter i. overensstemmelse med lægevidenskabelige forskningsresultater, og samtidig vil man søge at højne produkternes velsmag. Der er nedsat et råd bestående af cand. med, Knud Lundberg, professor Tyge Søndergård, overlæge, dr. med. Per From Hansen og lektor, dr, med., cand. polyt. Jørgen Clausen til at følge innoveringen. Det vil senere blive suppleret bl. a. med en gastronom, men‑ fremhæver Karl Krøyer ‑ en gastronom med ernæringsvidenskabelig baggrund.

I Haslev

Forenede Sjællandske Andelsslagterier, som lægger hele autoriteten i foretagendet, er med en omsætning på 750 millioner kr. og en eksport på 300 millioner kr. Danmarks største slagterivirksomhed. Det nystiftede selskab etablerer sig i Haslev, hvor det for få dage siden erhvervede et af de mest moderne og veludstyrede slagterier i Danmark. Det skal nu være centrum for det ny selskabs fødevareforskning. Her skal man bl.a. finde frem til forholdet mellem mættede og umættede fedtsyrer og fødevarernes cholesterol‑indhold. Man vil søge at begrænse eller udelukke de stoffer, der hidrører fra pesticider, antibiotika og hormoner, og forskningen vil påvirke hele produktionsprocessen fra dyrenes fodring til produkternes emballering og markedsføring.

På et vist tidspunkt var Høng Camembert med i Krøyers forsøg, men sprang fra, fordi man skønnede, at var det ny osteprodukt rigtigt, måtte de produkter, man havde sendt på markedet i en årrække, være forkerte. Krøyer fortsætter sine forsøg og gør gældende, at enhver ostefabrikant er velkommen tit at være med. I øvrigt er ost, smør og æg de produkter, der først vil give resultat. Senere kommer så kød, flæsk ag lignende, Den danske gris er nu så skrællet for fedt, at man ikke kan komme nærmere, slutter Karl Krøyer. Det, der står tilbage, er at gøre det sidste fedtlag bedre, og det kan gøres både i sundhedsmæssig og smagsmæssig henseende.­

1969 7Er nu lukket efter 72 ½ år
1969 7 Pølsefabrik forsætter
1969 8Haslev kapital og fonds til FSA
1969 8Skelskør Slagteri solgt til tømrer mester
1969 9FSA laver pølsefabrik om til opskæringsafdeling Kalundborg
1969 9Sidste generalforsamling i Maribo450.000 for SLAGTERIBYGNINGERNE

 

Om afviklingen af slagteriets oplyste direktør G. Reusch, at hovedparcellen var blevet solgt til firmaet Chr. Rasmussen & Søn for 450.000,hvortil kommer en kapitalisering På 50.000 kr. for butiksbygningen med grund. Med hensynet til det offentlige slagtehus med grund ønskede køberen ikke at overtage dette og der forhandles nu om salg til anden side. Direktør G.  Reusch oplæste tillige regnskab for afslutningsperioden balancerende med 5.885.085 kr

Direktøren afrundede med en tak for 43 gode arbejdsår, deraf  af de 27 år som slagteriets leder.

Ved afslutningen takkede og så formanden for den tillid hvormed han var blevet mødt under de manges års arbejde indenfor slagteriets ledelse.

1969 10Maribo lukker 4. Oktober 1969
1969 11 Principbeslutning om storslagteri må tages inden længeDirektør Ths. Kræmmer Forenede Sjællandske Andelsslagterier, peger på nødvendigheden af yderligere koncentration af bl. a. salgsarbejdet  og udviklingen af nye produkter
1969 11Koopman Næstved  lukkes og sælges For godt et årstid siden købte andelsslagterierne fire koopmannslagterier henholdsvis i Næstved, Haderslev, Odense og Silkeborg for en sum af ca. 7 millioner kr. Slagteriet I Næstved blev senere overdraget Forenede sjællandske Andelsslagterier, der straks ved overtagelsen standsede slagtningerne og overførte leverancerne til slagteriet I Ringsted og Masnedsund, mens pølsemageriet fortsatte. Det beskæftigede indtil 5. august i år godt en halv snes pølsemagere og kvindelige arbejdere, men nu står slagteriet i Næstved tomt. ‑Portene er stænget og maskinerne står stille.

 

Nu er der så det problem tilbage at få bygningerne afhændet. lukningen af slagteriet i Næstved medførte dog ikke, at de beskæftigede i pølseproduktionen blev arbejdsløse. De har alle fået arbejde. De blev tilbudt arbejde på FSA slagterierne i Ringsted og Masnedsund men fik et bedre tilbud fra Slagelse Andelsslagteri, der blev accepteret.

1969 11OM 2 år skylder Masnedsund ikke FSA nogetMed 156 stemmer mod 148 vedtog Masnedsund Andelsslagteris andelshavere at afdrage FSA

 

Gælden med 10 øre pr. kg – i alt 1,1 mill. kr. af årets efterbetalinger. Millionen fradrages gælden i det tredje år og det forårsagede modstand på generalforsamlingen

Placeringen af et afdrag på 10 øre per kg. Slagtet svine blev det afgørende diskussions‑emne i debatten på den sidste generalforsamling i Masnedsund Andelssvineslagteri, der i går afvikledes i vordingborghallen. Debatten blev kortere, end man længe har oplevet ved MAS‑generalforsamling, men på sine stedet viste den sig spændingsfyldt og godkendelsen af regnskabet blev vedtaget med 156 stemmer for mod 148. Så vanskelig var afgørelsen om afdragningen af de 10 øre.,

 

1969 11Nykøbing F søger optagelse i FSA
1970 1100 millioner kr byggeri
1970 2Tilbud om slagterifusion Sjælland/Lolland FalsterFSA i alvorlige drøftelser med svineslagterierne i Nakskov og Nykøbing
1970 4Nakskov slagteri nu i FSAFSA har på et repræsentantskabsmøde vedtaget at Nakskov optages i FSA
1970 4Nykøbing F klar til fusion med FSA
1970 5Arbejdet med storslagteri intensiveres
1970 5 Placering storslagteri
1970 5Nød lærer nøgen kvinde at  spinde (Nakskov)Det var valgsproget ved åbningen af Nakskov Andels‑Eksportslagteri far 73 år siden. Den fejredes med en kæmpefrokost, mens byens fattige delte den første slagtede gris. ! dag er det sidste hyl hylet. Slagteriet er nedlagt

 

Måske er der landmænd på Vestlolland, som i dag beklager, at der ikke mere er noget slagteri i Nakskov. Endnu en arbejdsplads er forsvundet, og der skal ses frem til en afløser.

Den sidste gris hylede sit sidste hyl i går. Portene lukkedes bag slagteri‑arbejdere og funktionærer. Det skete betydeligt mere stille, end da de for 73 år siden blev åbnet.

Hvis’ nogen, når slagteriets historie skal skrives, beklager sig over den offentlige sendrægtighed, bør han standse og eftertænke de fem år, der gik fra 11 slagteres andragende til Nakskov byråd i 1892 og til 1897, da slagtehuset blev åbnet.

Byrådet modtog andragendet med velvilje, og sagen gik sin gang. Befolkningen havde fået lovmæssigt medhold i kravene om gode uforfalskede, ufordærvede levnedsmidler, men i 1894 sagde dr. Bekker i Nakskov byråd: Her på Lolland hersker overordentlig megen Tuberkulose i Kvægbesætningerne, De mest angrebne Dyr bliver vel efterhånden pillede ud af Besætninger‑  hvor bliver de af? Vi spiser dem.

Det var den 1.september det følgende år åbnede Nakskov offentlige slagtehus, hvis første formand C. Lacoppidan på Pederstrup fik æren af at levere de første svin. (uddrag fra artikel af Palle Tørnqvist Andersen)

1970 5Nykøbing kan uden videre tage svinene fra Nakskov
1970 5 Nykøbing F overtages af FSA og nedlægges
1970 5Nu hedder det per Ringsted (Nykøbing F)Fra på mandag den 25.5.1970 er Nykøbing F.’s hovedkontor Ringsted
1970 10Storslagteri: Køb af grund ok i dag 500 tdr land
1970 10 Kæmpeslagteri til 145 millioner
1970 11Er NV på vej ind i FSA?Klimaet mellem de to sjællandske slagteri-regioner bliver mildere. Stadig uvist hvor det nye storslagteri skal ligge
1971 2Holbæk Slagelse køres sammen økonomisk til en økonomisk enhedSlagterierne i Holbæk og Slagelse skal køres sammen til en økonomisk enhed per 1. januar 1972

 

 

1971 5AP Møller vil ikke være med til likvidationHan har aldrig meldt sig ind med sin gård! Men de har leveret til slagteriet
1971 8 Bornholms Andels Slagteri i samarbejde med Slagelse HolbækHar optaget forhandlinger om et samarbejde, men ikke fusion
1976 8Sorø slagteri stopper Sidste slagtning den 6.8.1976
1978 1Fusion Nordvest
1979 9Hartvig Dehn skal mægle mellem FSA og NV vedr. termininal samarbejde
1980 5Aftale mellem slagterierne er klar

 

Efter et års forhandlinger er bestyrelserne for de to sjællandske slagterier Nordvest. i Holbæk og Slagelse og FSA i . Ringsted enige om en samarbejdsaftale.

Den er bindende for 25 år taler om udbyttedeling og indeholder en »rnusefældeklausul«, hvis der bliver tale om etablering af slagteriet »Danmark« eller udbyttedeling på  landsplan.

Samarbejdsaftalen .skal fremlægges på seks medlemsmøder i Nordvest inden endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling fredag den 23. maj i Høng. I FSA skal aftalen godkendes af repræsentantskabet.

Slagteriregion Nordvests bestyrelse skriver til andelshaverne om aftalen. Hvert selskab fortsætter med uændret; struktur i forhold til andelshaverne, og der sker ingen ændringer i bestyrelsen og ledelsen. Samarbejdet skyldes det voksende investeringskrav og ønsket om en bedre udnyttelse af de eksisterende anlæg til fælles gavn for den samlede svineproduktion. Forslaget medfører, at de to selskabers driftsresultater deles efter andelskilo, således at restbetalingen fremtidig vil være ens for samtlige andelshavere Øst for Storebælt.

Ved den nye aftale stilles andelshaverne frit. Melder de sig ikke ud, vil de binde sig i en ny seksårig periode. Det er en ændring fra de gamle vedtægter, hvor medlemskabet var over en tiårig periode.

1980 5NV og FSA næsten  sluttet sammenIngen forskel på efterbetalingen de næste 24 år – og grisene skal til det nærmeste slagteri
1980 14Planer for det nye privatslagteri – husk vi er få km fra privat slagteriPlanerne for det nye, private slagteri i København prægede FSAs repræsentantskabsmøde

 

Selvom planerne for det nye, private slagteri i København ikke blev nævnt med et ord af formanden for Forenede Sjællandske Andelsslagterier (FSA), gårdejer Svend Madsen, kom det alligevel til at præge debatten ved FSAs repræsentantskabsmøde i går.

I adskillige kommentarer til formandens beretning blev det enten nævnt direkte eller antydet, at FSAs bestyrelse skal tage sig i agt for den øgede konkurrence fra privat side, når det nye slagteri sættes i gang til december i Kødbyen i København.

Konkurrencemuligheden blev især påpeget omkring en længere debat om bestyrelsens beslutning om at fremskynde tilmelding af svin til slagteriet fra mandag til fredag ugen før, de skal til slagteriet.

‑ Denne beslutning har givet telefonstorm til flere repræsentantskabsmedlemmer, sagde Birk Christiansen fra Frederikssund‑kredsen. Og jeg advarer bestyrelsen med at trække sådanne beslutninger ned over hovedet på leverandøren, fordi man skal huske på, at de f. eks. kun er 20 km ind til det nye, private slagteri i København, fortsatte han, og der kan hurtigt ske en uheldig udvikling for FSA, hvis man går for hårdt frem.

Formanden, Svend Madsen, forsvarede den nye ordning med, at det ville skabe et bedre overblik over ugens slagtninger, og frem for alt mindske risikoen for, at der måtte gå svin over i weekenden og helligdage på slagteriet, uden, at, de når ind i slagtekæden. Og han var ikke til sinds at trække beslutningen tilbage.

1981 2Massivt ja til en terminal på FSABestyrelsen for FSA’s storslagteri i Ringsted har al mulig grund til at være tilfreds med resultatet af gårsdagens lukkede repræsentantskabsmøde i Herlufmagle. Det blev nemlig til massivt ja til bestyrelsen om at fortsætte bestræbelserne på at få etableret en ferskvareterniinal i Ringsted.

 

 

Af det samlede repræsentantskab på omkring 120 personer yar der kun et par stykker, der var imod, da repræsentantskabet pålagde  bestyrelsen at arbejde videre med terminalplanerne.

Efter den løbende debat for og imod terminalerne rundt om på diverse kredsmøder og ved andre lejligheder, hvor det indimellem er kommet til kraftig modstand, er det givet en opbakning, der kommer ganske tilpas far storslagteriets bestyrelse. Om den samme store enighed i repræsentantskabet kan overføres til samtlige andelshavere, er derimod et ganske andet spørgsmål.

Repræsentantskabsmødet drøftede også slagteriernes prispolitik. Det skete på baggrund af en række spørgsmål til repræsentantskabet udarbejdet i svineproduktionsudvalget i Ringstedegnens Landboforening. Sammenfattende drejede spørgsmålene sig om at slagterierne i stedet for at føre priskrig bør sælge svinekødet til den pris, som Monopoltilsynet har fastsat. Det vil give flere penge til producenterne. Penge, som i givet fald skal betales af forbrugerne.

Der var enighed i repræsentantskabet om det ønskelige i en ny prispolitik, der følger denne linje.

To af bestyrelsens medlemmer, næstformanden Ole Knudsen og Jørgen Due, blev begge genvalgt. For Ole Knudsens vedkommende skete dette trods en modkandidat, idet en del af repræsentantskabet havde indstillet Peter Andersen, Præstø. Denne opnåede dog ikke tilstrækkeligt mange stemmer til at fravriste Ole Knudsen dennes bestyrelsespost.

1981 2 Dårligere pris end privatslagteri – 45 kr. mere per svin?Sjællands Tidende har undersøgt afregning for 17 grise, der viser at privatslagteriet har betalt 45 kr mere per gris
1981 3NV vil opsige samarbejde FSA – NV Slagterisamarbejde får ikke lov til ar smuldre

 

Slagteriregion Nordvest, der består af slagterierne i Holbæk og Slagelse, får ikke lov at gå fra samarbejdet med FSA i Ringsted uden sværdslag. De to store sjællandske slagterier gik i  samarbejde i maj i fjor, men nu ønsker NV at opsige samarbejdet. Man føler, at FSA er gået bag om ryggen på kollegaen i forhandlinger om at overtage FDBs opskæringsfabrik i Viby.

Vi fastholder samarbejdsaftalen, siger gårdejer Svend Madsen, Kyndeløse, der er formand for FSA. Ifølge aftalen kan samarbejdet først ophøre efter gensidig aftale og med mindst et års opsigelse fra 1. september. Det kan med andre ord tidligst ske 1. september 1982.

Svend Madsen erkender dog, at det kan være svært at fortsætte samarbejdet med en vrangvillig partner. Derfor er der indkaldt til nye

NV‑Slagteriernes brud med FSA udsætter nøgleforhandlinger med store, jyske slagterier forhandlinger mellem de to slagteriers bestyrelser. Tidspunktet for disse forhandlinger hemmeligholdes. 

Terminalkritik

Baggrunden for NVs utilfredshed med samarbejdet er FSAs engagement i bygningen af de nye ferskvareterminaler, en i Sønderjylland og en på Sjælland, sandsynligvis i Ringsted. Til Ritzaus Bureau siger NVs direktør Erik Skovgård Kristensen:

‑Planerne om at opbygge ferskvareterminaler har ikke fået den brede opbakning, som vi gerne havde set. Resultatet er blevet, at vi har mistet næsten hele vort salg til købmændene, fordi vi er blevet identificeret med FDB.

Det er kendt, at brugsbevægelsen har stærkt indflydelse på Hjemmemarkedsselskabet Danmark, der skal opbygge terminalerne. Bag selskabet står foruden FSA Mejeriselskabet Danmark.

Udsætter udvidelse

Bruddet med NV kommer som en kæp i hjulet på FSAs forsøg på at udvide opbakningen bag HD. Svend Madsen siger:

‑ Vi har torsdag indbudt en række jyske slagterier til forhandling, men det må vi nok aflyse nu, indtil vi har afklaret hjemmefronten.

Svend Madsen ønsker ikke at oplyse, hvilke slagterier, forhandlingerne skulle være ført med.

For landmændene betyder et eventuelt brud mellem FSA og NV, at de to parter atter vil konkurrere. Planen var ellers, at der skulle indføres en arbejdsdeling og at indsamlingen hos landmændene skulle organiseres således, at de to firmaer ikke »kørte i halen på hinanden«.

1981 9 Sjællandske slagterier i åben krig  Landbrugets top vil søge at mægle i striden, sogn koster landmændene dyrt

 

De to sjællandske andelssvineslagterier, FSA i Ringsted og Nordvest i Holbæk, har tilsyneladende kastet sig ud i et gevaldigt slagsmål omleverancerne tilde private supermarkedskæder på Sjælland. Ifølge kilder i slagterikredse har slagsmålet foreløbig kostet trecifrede millionbeløb i rabatter fra slagterierne til supermarkederne.

Formanden for de sjællandske landmænd, forpagter Hartvig Dehn, Tølløse, beklager over for DAGBLADET, at FSA og Nordvest tilsyneladende har kastet sig ud i en ny konkurrence, hvis økonomiske konsekvenser aldrig kan være til gavn for landmændene. Hartvig Dehn ser hellere, at slagterierne bruger pengene på landmændenes priser end på rabatter, som kun gavner supermarkederne. Han bebuder samtidig, at landbrugsorganisationerne vil søge at lægge pres på de to slagterier for at få bilagt stridighederne. Sagen vil helt konkret blive drøftet på et møde i København den 18. september.

Hartvig Dehn gør i øvrigt opmærksom på, at det er yderst kedeligt, at samarbejdet mellem Nordvest og F SA blev brudt for godt et år siden, men at det var hans indtryk, at der fortsat eksisterer en stiltiende aftale mellem de to slagterier om markedsfordelingen. Og at denne aftale også er blevet fulgt.

»Freden« er nu brudt til fordel for en styrket konkurrence. Påstand står mod påstand i striden. Til DAGBLADET siger Nordvest‑direktøren Poul Bojsen, Holbæk, at hans slagteri frivilligt har trukket sig ud af leverancerne til brugsforeningerne, som et resultat af en aftale mellem FSA og FDB den såkaldte terminalaftale. Denne terminalaftale, finder Bojsen, må samtidig være ensbetydende med, at FSA afgiver de private supermarkeder til Nordvest. Med andre ord står Poul Bojsen fast ved, at der er sket en markedsdeling mellem de to slagterier ‑ omend den kun er af uformel karakter.

Dette afvises blankt af FSA direktør Ths. Kræmmer, Ringsted. Over for DAGBLADET udtaler han, at der ikke eksisterer nogen form for markeds delingsaftale.

‑ Det er korrekt, siger Ths. Kræmmer, at FSA ifølge terminalaftalen har sikret sig hovedleverancerne til FDB på Sjælland. Men dette indebærer ikke, at vi dermed har afgivet de private supermarkeder til Nordvest. Tværtimod har vi på det seneste oplevet et stigende salg til denne sektor. For mig at se må direktør Poul Bojsen bemærkninger om en markedsdeling være et led i et taktisk spil i hans forsøg på at overtage den private sektor.

I direkte forlængelse af kampen om det sjællandske marked forsøger andelssvineslagterierne at nå frem til en aftale om et fast rabat‑system. Sagen ventes ligeledes drøftet på det ekstraordinære delegeret‑møde i andelssvineslagterierne i København den 18. september. Direktør Poul Bojsen afviser i den forbindelse, at netop en hidsig konkurrence på rabatterne til supermarkeder skulle være baggrunden for, at man nu søger at få rabatterne bragt ned på et mere roligt leje.

Den skærpede konkurrence har efter sigende kostet slagterierne et tre‑cifret millionbeløb. Der tales således om rabatter på op til 30 procent. Eksistensen af sådanne rabatter afviser Poul Bojsen blankt som fri fantasi. Men at man ønsker at få styr på rabatter, kan han ikke nægte

1981 11Ingen efterbetaling på BornholmÅrsag: Dårligt driftsregnskab og anstrengt likviditet
1982 2FSA bakker ud af LH kød (Langtidsholdbart)Efter års samarbejde med NV
1982 3FSA lukker Haslev fra nytår  – Haslev mister 50 arbejdspladser  Hvis bestyrelsen for Forenede Sjællandske Andelsslagterier ellers følger et forslag fra den administrative ledelse, så vil FSA slagteriet i Haslev blive nedlagt med udgangen af dette år, og det vil betyde, at Haslev igen mister 50 arbejdspladser.

 

Meddelelsen om slagteriledelsens planer blev meddelt medarbejderne på slagteriet i Haslev i går. Samtidig fik medarbejderne på slagteriet i Masnedsund besked om, at man her vil indskrænke, så der skal afskediges omkring 140 medarbejdere. Indskrænkningerne i Vordingborg og nedlæggelsen af slagteriet i Haslev vil ske i takt med de udbygninger, man er i gang med på FSA slagterierne i Ringsted og Nykøbing F.

Formanden for FSA, gdr. Svend Madsen, Kr. Hyllinge, bekræftede i går overfor Næstved Radio, at man arbejder med planerne om nedlæggelse af slagteriet i Haslev og indskrænkninger i Masnedsund, så man her kun bibelholder kreaturslagtningerne, men formanden tilføjede, at FSA’s bestyrelse endnu ikke havde truffet den endelige afgørelse.

1982 10 Københavns Svineslagteri A/S købes af NVFor lave tilførsler bag lukning af privat slagteri

 

Lukningen af Københavns’ Privatslagteri og salget af selskabet til Nordvest i Holbæk var begrundet i dårlig økonomi som følge af for lille en tilførsel af slagtedyr.

Sådan betegner den ene af initiativtagerne til slagteriet i Kødbyen i København, ”saftkongen” K Gudmund Jørgensen udviklingen omkring slagteriet.

Vi tabte jo voldgiftsagen omkring bindingen af leverandørerne til andelsslagterierne, og det var årsag til, vi kunne forvente, at leverancerne kunne _stige før i 1986 og det kunne produktionen ikke bære siger Gudmund Jørgensen.

Han oplyser videre  at  slagteriet kunne sælge alt, hvad der blev slagtet, men en ugentlig kvote på. 1000-2000 svin  ikke var nok til at .gøre slagteriet rentabelt slagteriet rentabelt.

Vi skulle op på et par tusinde slagtninger, før det med  rimelighed kunne blive noget ud af investeringer til os siger han, og da vi ikke kunne var der ingen anden udvej end at træffe beslutningen om at lukke: Men jeg vil understrege, .at det er en beslutning, som er truffet i fred og ro mellem aktie‑ejerne; der har  ikke været nogen katastrofe‑stemning.

‑ Men der er tabt nogle penge?  ‑ Jeg tror det balancerer, når hele gøres op.

Og vi har den tilfredsstillelse at vi har været med til at vise den rigtige vej . for andelsslagterierne med ‘tungere svin og krydsnings-arbejdet slutter Gudmund Jørgensen

1982 10FSA ophæver samarbejdsaftale med NVOphæver samarbejdsaftale med Nordvest

 

På grund af divergerende opfattelser de to parter imellem siger FS’A’s formand gdr. Svend Hansen

Med 101 stemmer for og tre imod blev det i går på Forenede Sjællandske Andelsslagterier {FSA} vedtaget, at FSA ophæver samarbejdsaftalen med Slagteriregion Nordvest. Det sker på baggrund af, hvad formanden gdr. Svend Madsen, Kyndeløse, kaldte »divergerende opfattelser af samarbejdsaftalen« de to parter imellem.

Det har tidligere været fremme, at Nordvest så FSA’s nære samarbejde med FDB som en torn i øjet.

I sin beretning understregede formanden imidlertid, »vi er ikke forlovede med FDB«, men vi ønsker en god dialog med vore samhandelspartnere.

Svend Madsen sagde endvidere:‑ Tiltagene mellem FSA og Nordvest har ikke kunnet holde, og det er yderst beklageligt, men det må vi så arbejde efter nu. Det er vanskeligt at forene liberale tanker i de forskellige selskaber, når de enkelte landmænd kræver, at DERES selskab skal være bedst. Det har de krav på, men skal et samarbejde foregå, må man lægge egoismen væk.

‑ Der er fortsat vilje til samarbejde mellem FSA og Nordvest, men jeg tror vi, hvis det vedtages at ophæve samarbejdsaftalen, skal betragte tavlen som visket ren. Måske bliver der stadig brug for kridtet, som vi har i hånden. Vi har viljen til samarbejde, og håber det kan lade sig gøre ad åre.

Fra repræsentantskabet sagde Hans Christian Dalgåzd, Sorø:

‑ Er det ikke samarbejde, vi begge søger? Enten er der manipuleret med FSA’s andelshavere eller også med Nordvests. Det kan ikke være meningen, at man først taver en aftale for derefter at bryde den.

Gerhard Nielsen, Vordingborg, efterlyste den juridiske vurdering af samarbejdsaftalen, der har været tale om.

Svend Madsen svarede:

‑ En ny samarbejdsaftale skal ikke have samme ordlyd, og bestyrelsen er fortsat stemt for et samarbejde.

Men der skal nok være tale om en fuldstændig fusion, hvis effekten skat være holdbar i længden.

Med hensyn til den juridiske vurdering, er det lidt svært, når Nordvest erkender situationen.

{Nordvest har erkendt, at FSA ikke har foretaget sig noget, der stred imod samarbejdsaftalens ånd. Ligesom man har erkendt, at ønsket om ophævelsen af samarbejdsaftalen er kommet frem efter en intern vurdering og uden forudgående drøftelse i det nedsatte, fælles forretningsudvalg.}

1983 6FSA ud af terminaler
1983 11NV – Klart nej til FSA frieriBestyrelsen for Slagteriregion Nordvest sagde i august klart nej til et frieri fra Forenede Sjællandske Andelsslagterier. Nordvest var hverken interesseret i et udvidet samarbejde eller i en fuldstændig fusion, fortalte NV‑formanden Erik Skovgård på fredagens generalforsamling. Han havde det mislykkede samarbejde fra 1980/81 i nylig erindring.

 

Baggrunden for frieriet fra FSA var direktør‑skiftet. Da Henrik. Bo Andersen fratrådte, spurgte man, om NV kunne stille ekspertise (en produktionsdirektør) til rådighed, så FSA kunne hjælpes ud af de øjeblikkelige trængsler.

Hverken det eller på lidt længere sigt en fuldstændig fusion (med NV‑direktør Poul Bojsen som fællesdirektør) var realistisk, mente NV’s bestyrelse, og i sin beretning udtrykte Erik Skovgård det således:

FSA må være stor nok til at løse deres egne problemer. Og jeg skal ikke skjule, at afstanden til et samarbejde må vurderes at være ret så fjern. FSA har valgt det store samarbejde (ESS‑Food), og NV har valgt at stå udenfor afsætningsmæssigt. –          Dertil har vi i NV en lidt mere langsigtet linje i vor konsolidering. –

Erik Skovgård troede mere på Bornholms Andelsslagteri, der for få år siden var ude i en voldsom økonomisk krise:

‑ Bornholm har ‑ modsat FSA ‑ i de senere år haft en særdeles stor vilje til at opbygge en rimelig konsolidering. Bornholm er et lille, godt slagteri, der blot lider af, at det er for lille at administrere. Hos os kan det indgå som en afdeling lige som Holbæk og Slagelse.-

Vi har tilbudt dem fire bestyrelsesposter for deres 260.000 svineslagtninger om året, mens vi selv til sammenligning har 830.000 svineslagtninger. Men jeg kan love jer, at det bliver andelshaverne på øen, der selv må betale fragten til København, og ikke andelshaverne i NV, understregede Erik Skovgård.

Gårdejer Erik Echberg, Kundby, var ikke begejstret for en sammenlægning med Bornholm. Han mente, at det vil svare til, når Kløvermælk fragter mælk fra Jylland til Sjælland.

Men Erik Skovgård kunne berolige ham med, at der ikke ville blive nogen ændringer i den retning, idet overskuddet af det bornholmske svinekød alligevel bliver sendt til Sjælland.

1984 6Ja til fusion med Bornholm NV
1985 11Kan blive genvej til nyfusion

 

Et milliard‑samarbejde mellem Plumrose og de to sjællandske andelsselskaber, Nordvest og FSA, kan i sidste ende føre til en mere holdbar fusion mellem slagterierne, end den der revnede for nogle få år siden. Endnu foregår der dog ingen direkte forhandlinger om at sammenlægge slagterierne.

Plumrose, der ejes af Ø.K. har ønsket at sikre sine forsyninger og sine medarbejdere i fremtiden, og derfor har man tilbudt de to nævnte slagterier, at de hver kan købe sig ind med 30 millioner kr

For de penge får slagterierne hver en tredjedel af Plumrose‑fabrikkerne i Viby ved Århus og i Ebeltoft, hvor 800‑900 medarbejdere er beskæftiget, og hvor der årligt omsættes for næsten en milliard kr.

Slagteriernes bestyrelser er i dag, tirsdag, i Jylland for nærmere at se, hvad det er, man skal købe.

Endelig afklaring om handelen ventes afgjort i løbet af nogle få uger.

 

1985 12Ny storfusion på vej – NV – Steff Houlberg og Plumrose?FSA og Nordvest vil indlede et samarbejde med Plumrose

 

Godt 100.000 svineskinker står de to store sjællandske svineslagterier, Forenede Sjællandske Andelsslagterier, Ringsted, og Slagteriregion Nordvest, Holbæk og Slagelse, blandt andet med om ugen.

Kun cirka en fjerdedel ‑ altså omkring 25.000 skinker ‑ kan de selv bearbejde/forædle, mens resten går til bl. a. EF .

Derfor så de begge den meget store fordel i at gå sammen med den ØK‑ejede Plumrose‑koncern og oprette et nyt fællesejet, selvstændigt selskab.

Når selskabet bliver en realitet, formentlig ved årsskiftet, vil de sjællandske slagterier står for leverancen til Plumroses to kødforædlings virksomheder i Viby J. og Ebeltoft, Food Division Denmark.

Dermed har de sikret deres afsætnings

muligheder i årene fremover til fordel ikke mindst for svineproducenterne.

De sjællandske slagterier har sammen med Struer‑Hurup Svineslagteri hidtil været blandt leverandørerne til Plumrose, men ved oprettelsen af et nye selskab vil de sjællandske slagterier desuden få fordel af Plumroses betydelige know how på eksportmarkedet.

For Plumrose betyder det nye selskab en fast stigende leverance og dermed en mulighed for intensivering af selskabets konserves‑ og charcuterivarer både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet.

Beslutningen om oprettelsen af det nye selskab skal nu vendes i de respektive bestyrelser og repræsentantskaber. Der ventes positive tilbagemeldinger og dermed en yderligere koncentration i slagteribranchen en realitet.

1986 5Nyt selskab i UK: Danish Bacon Independent – Jutland Skive og Nordvest og Tulip
1986 8Food Division klarSidste indgreb i rationalisering foretaget 

 

Fødevareselskabet Food Division Denmark‑FDD K/IS med hovedsæde i Århus har med omgående virkning afskediget 10 arbejdsledere i produktionsafdelingen i Viby. Dermed er der foretaget de sidste indgreb i en rationalisering, der skal øge selskabets eksport med 20 pct. og indtjeningen med 40 mio. kr. i 1986 1987.

Det oplyser administrerende direktør i Food Division benmark KIS, Bent Jensen, til Børsen. Det nye fødevareselskab blev etableret sidste år i december af Plumrose AIS, Forenede Sjællandske Andelsslagterier og Slagteriregion Nordvest i fællesskab.

For Plumrose er hovedformålet med selskabet at sikre sig råvarer til optimal udnyttelse af produktionsanlæggene i Viby og Ebeltoft, mens de to slagterier har ønsket at få endnu en veludbygget afsætningskanal.

Siden 1. januar har Plumrose foretaget rationaliseringer i den 800 mand store medarbejderstab, der er indskrænket med 35 funktionærer. De fleste afskedigelser er faldet i forbindelse med flytningen af Plumroses eksportafdeling fra Valby til Viby. Nogle få nøglepersoner af de talt 29 medarbejdere iValby blev tilbudt at flytte med til Viby, men kun to ønskede at tage imod tilbuddet. Resten blev afskediget.

Vi har meddelt medarbejderne, at der efter afskedigelserne af 10 arbejdsledere i Viby ikke er flere afskedigelser på vej, hverken i Viby eller Ebeltoft. Vi har nu taget de store skrub og kan se fremad. Bestyrelsen har netop godkendt de nye bud

gener, hvor vi forventer at kunne øge eksporten med 20 pct. og indtjeningen med 40 mio. kr. i oktober‑året 1986/87 i forhold til 1985/86, da indtjeningen må siges at være beskeden i Plumrose, siger adm. direktør Bert Jensen, FDD, til dagbladet Børsen,

Bent Jensen, 45, tiltrådte i begyndelsen af året som adm. direktør. Han kom fra det ESS‑FOOD ejede Danepak i England og har tidligere været ansat i ‘Tulip og Irma. I direktionen for det nystiftede FDD KIS sidder siden 1. august desuden eksportchef Rask Schmidt der kommer fra Tulip i Frankrig, samt direktør Mogens Petersen med ansvar for afsætning på hjemmemarkedet og direktør Jørgen S. Danielsen med ansvar for økonomi.

Den tidligere produktionsdirektør John Christiansen har forladt virksomheden og erstattes nu af produktionschef Ole Højer, der kommer fra Danepak, og som teknisk chef Erik Petersen, der er hentet fra ‘Tulip i Vejle.

Ny afdeling

Inden den i. oktober vil dør være opbygget en helt ny eksportafdeling på Food Division Denmark, der omsætter kødkonserves og dåsevarer for 900 mio. kr. i USA, Det Fjerne Østen og Europa, oplyser adm. Direktør Bent Jensen

 

1986 10NV – fusion FSA
1986 11NV 60 øre efterbetaling – FSA 65
1986 12NV – muligheder for fusion drøftes
1986 12FSA skifter navn og hedder nu Steff-Houlberg slagterierne
1986 12Andelshaverkrav til Nordvest om eventuel fusion
1986 12Fusionen skal ikke vente til økonomien bestemmer
1986 12NV – Ikke fusionere Erik Skovgård Christensen
1986 12 Bestyrelse pålagt at undersøge mulighed for fusion
1987 8 Slagteriet i Holbæk lukkes
2001 1Fra 2001 Steff-Houlberg slagterierne fusion Danish Crown